close icon

Търсене

Производство


Какво произвеждаме?

ИНБИОТЕХ е специализирана в производството, дистрибуцията, маркетирането и продажбата на качествени генерични лекарствени продукти и хранителни добавки.


Производство на лекарствени продукти

Производството и контрола на твърдите нестерилни лекарствени форми се осъществява във водещи сертифицирани, отговарящи на всички валидни изисквания, фабрики и лаборатории в България и в страни от Европейския съюз.


Съвременни производствени технологии за лекарствени продукти

Използват се съвременни технологии и оборудване, отговарящи на съвременни изисквания, като са въведени всички стандарти гарантиращи производството на качествени, ефективни и безопасни лекарствени продукти (ДПП - Добра производствена практика (GMP - Good Manufacturing Practice), ИСО - Международната организация по стандартизация (ISO - International Organization for Standardization) и други)

Производство
Система за управление на качеството

Система за управление на качеството


Система за управление на качеството на лекарствените продукти и хранителните добавки

ИНБИОТЕХ освен притежател на Разрешенията за Употреба на лекарствените продукти притежава и Разрешение за Производство на лекарствени продукти за хуманна употреба в частта сертифициране/освобождаване на партиди лекарствен продукт за пазара, съгласно валидното Европейско законодателство. ИНБИОТЕХ притежава сертификат за Добра производствена практика (EU GMP), удостоверяващ, че условията на производство са в съответствие с изискванията, посочени в Директива 2003/94/ЕС. Фирмата е въвела и поддържа система за Управление на качеството, съответстваща на всички регулаторни изисквания и стандарти.


Възлагателно производство

Във бизнес звеното "Възлагателно производство" на ИНБИОТЕХ работят квалифицирани специалисти с над 20-годишен опит и млади специалисти в производството и контрола на лекарствени продукти и хранителни добавки.

ИНБИОТЕХ е партньор по възлагателни договори за производство и качествен контрол с производствени бази и лаборатории, както в България, така и в страни от Европейския съюз.