close icon

Търсене

Условия за ползване на този уебсайт

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://inbiotech-bg.com/, както и на поддомейн на същия адрес.

2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Уебсайта https://inbiotech-bg.com/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията между „ИНБИОТЕХ“ ООД, ЕИК 040293034, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 5, вх. А, ет. 4, електронна поща: office@inbiotech-bg.com (наричано по-долу за краткост ИНБИОТЕХ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва интернет сайта https://inbiotech-bg.com/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Уебсайтът https://inbiotech-bg.com/ е информационен портал, който предоставя обща медицинска информация, свързана с различни заболявания и тяхното лечение, както и информация относно лекарствени продукти с и без лекарство предписание и хранителни добавки, разработвани, произвеждани и предлагани от ИНБИОТЕХ.

(3) Общата медицинска и продуктова информация не може да се тълкува като предоставяне на медицински съвет или препоръка от всякакво естество и/или медицинска диагноза или съвет за лечение, а е предоставена единствено с информационна цел. Потребителите не следва да я използват за самостоятелно диагностициране на медицински или здравен проблем или заболяване.

(4) Уебсайтът предоставя възможност на Посетителите да отправят запитвания до ИНБИОТЕХ чрез формата за контакт, на които ние отговаряме след като ги обработим.

(5) Уебсайтът предоставя възможност за заинтересованите лица да изпратят своя автобиография и данни за контакт, за да кандидатстват за работа в ИНБИОТЕХ чрез използване на формата за кандидатстване.

(6) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Условия за ползване и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват при достъп и ползване на Уебсайта.

 

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ИНБИОТЕХ:

Наименование: ИНБИОТЕХ“ ООД

ЕИК: 040293034

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 5, вх. А, ет. 4

Данни за кореспонденция: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 5, вх. А, ет. 4, e-mail: office@inbiotech-bg.com

(2) Информация относно надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 / 915 35 18, 02 / 915 35 15, 02 / 915 35 19 

факс: 02 / 915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02 / 933 0565

факс: 02 / 9884218

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Изпълнителна агенция по лекарствата

Адрес: гр. София 1303, ул. „Дамян Груев“ № 8

тел.: +359 2 8903555;

факс: +359 2 8903434

Уеб сайт: https://www.bda.bg/

 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на ИНБИОТЕХ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ИНБИОТЕХ.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ИНБИОТЕХ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) ИНБИОТЕХ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ИНБИОТЕХ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) ИНБИОТЕХ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) ИНБИОТЕХ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) ИНБИОТЕХ обработва лични данни за целите на директния маркетинг единствено при изрично дадено съгласие от лицето, желаещо да получава информация, свързана с предлаганите продукти, новини, кампании и др.

(4) ИНБИОТЕХ събира и обработва лични данни при спазване на изискванията и на основанията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закона за защита на личните данни.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack), поместени на страниците и разделите на уеб сайта;

Чл. 7. С приемане на настоящите Условия за ползване Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

1. Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

2. Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като медицинска диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;

3. Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, и не може да се приема като алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Чл. 8. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

1. Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на въздействието върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;

2. В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията и продуктите ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 9. (1) Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от ИНБИОТЕХ по всяко време, като ИНБИОТЕХ своевременно публикува на Сайта изменените Условия за ползване, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите Условия за ползване на уебсайта имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ИНБИОТЕХ.

 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 10. (1) ИНБИОТЕХ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) ИНБИОТЕХ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ИНБИОТЕХ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и ИНБИОТЕХ не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

 

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ИНБИОТЕХ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 12. За неуредените в тези Условия за ползване на уебсайта въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Настоящите Условия за ползване на уебсайта влизат в сила за всички Посетителя на Сайта, считано от 2.12.2019 г.